اس ام اس پ ن پ فروردین 93
93 sms pa na pa farvardinدارم تو تختم می خوابم

بابام می گه داری می خوابی؟

پ ن پ  دارم تشکو تست می کنماس ام اس پ ن پ فروردین 93
93 sms pa na pa farvardinدو دقیقه دیر رفتم سر کلاس

استادمون رفته تو نقش می گه شما دانشجوی این کلاسید؟

پ نه پ دانشجوی کلاس آواز استاد ایرج مهدیانماس ام اس پ ن پ فروردین 93
93 sms pa na pa farvardinتو جاده پلیس دیدم دستمو کردم بیرون انگشتمو می چرخونم

رفیقم می گه : داری به ماشینای روبرویی علامت میدی؟

پ نه پ انگشتم تو دماغم بوده داغ کرده دارم خنکش می کنم


  
اس ام اس پ ن پ فروردین 93
93 sms pa na pa farvardinمیگم آقا خمیر دندون سفید کننده می خوام؟

میگه برا دندونات؟

پ نه پ می خوام کاسه دستشویی رو برق بندازماس ام اس پ ن پ فروردین 93
93 sms pa na pa farvardinبه دوستم زنگ زدم می گم ماشینم روشن نمیشه

میگه استارت میزنی روشن نمیشه؟

د نه د هنوز به اونجا نرسیدیم فعلا با خواهش و تمنا دارم کارمو پیش می برماس ام اس پ ن پ فروردین 93
93 sms pa na pa farvardinسر جلسه امتحان به دختره میگم سواله 8 چی میشه؟

میگه تقلب می خوای کلک؟

پ نه پ می خواستم سر حرفو باز کنم …

عشق نمی خوابه …تو رو خواستن نمی خوابهاس ام اس پ ن پ فروردین 93
93 sms pa na pa farvardinدستمال کاغذی گرد کردم گذاشتم تو بینیم

مامان بزرگم میگه بینیت خون اومده؟

پ نه دیدم از دماغم داره هوا میاد

گفتم حتما پنچر شدم فعلا اینو رد کنم که بادم خالی نشهاس ام اس پ ن پ فروردین 93
93 sms pa na pa farvardinرفتم مغازه میگم cd دارید؟

میگه خام؟

پ ن پ تنوری باشه با قارچ و پنیر