X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandهمانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

امام حسین عاس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandانسان نمی تواند به همه نیکی کند

ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد

رولناس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandنوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند

امرسون


  
اس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandنه ترن ، نه ریل ها ، اصل نیستند ، اصل حرکت است

ژیلبر سیسبروناس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandمصمم به نیک بختی باش ، نیک بخت می شوی

لینکلناس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandبدی را با عدالت پاسخ دهید ، مهربانی را با مهربانی

کنفوسیوساس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandاگر می خواهی در برابر قاضی نایستی ، قانونمند زندگی کن

ولتراس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandشاخ پربار سر بر زمین می نهد

و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است

گاندیاس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

فاصله این دو را زندگی کنیم

سانتاباناس ام اس فلسفی زیبا اسفند 92
92 sms falsafi ziba esfandخداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است

پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم

که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم