X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandسیگار نمی کشم

نه اینکه نکشیده ام

آخرین بار که روبه رویم چشم هایش را بست

آخرین نخ را کشیدم

بعد ترک کردم

او را

خاطراتش را

و سیگار را

تمام آنچه را که آرامم می کرداس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandخــامـوش شـدی در مـن

درست مـثل ســیگاری نیــمه

که پــرت کـرده بـاشـند مــیان  جـــوی آب92 sms sigari esfandاین سیگارهای آخر شب عجب بوی تو می دهند

می گویند سرطان زاست ولشان کن حتمــــا تــــو را نشنیده اند


  
اس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandشمرده بودم پنج سیگار تا خانه ی او راه بود

حالا دیگر کوچه به کوچه ، سیگار پشت سیگار می گردم و نمی رسماس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandهیچ قطاری از این اتاق نمی گذرذ

من اینجا نشسته ام و با همین سیگار

نمی شنوی … ؟

سرم دارد سوت می کشداس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandتند تند پک می زنی و من خیره به رقص دودهایت نگاه می کنم

به فیلتر سیگارت نگاه می کنم که بین لب هایت قرار دادی

می ترسم از روزی که مانند سیگارت تند تند پک بزنی عشق مان را

و زندگی من مانند دود سیگارت زود محو شود در یادتاس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandحالا که رفته ای مرد شده ام

بسته بسته سیگار می کشم

تا تو را دود کنم در خیال خسته اماس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandهی کافه چی !

بگو سیگار برایم بیاورند

آهای مردهای هرزه بیایید روی میز من شاید غیرتی شد و برگشت …اس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandزندگی مثل سیگار می ماند

اگر خاموش شود می شود روشنش کرد

اما مزه ی اولش را که نمی دهد هیچ مزه ی زهر مار می دهد …اس ام اس سیگاری اسفند 92
92 sms sigari esfandنفس هایم بی تو

بوی خاکستر سیگار پیرمردی را می دهد

که به جوانی ازدست رفته اش می اندیشد