X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandآن گاه که در کنار تـــــو بود

فرشتـــه اش می خواندی

حــــــــــالا که در کنار دیگریست

ف . ا . ح . ش . ه

روی لجن های ته جوب رو سفید کردی92 sms por maani sangin esfandاز روی کینــه نیــسـت اگــر خـنجــر بــه سـینــه ات مــی زننــد

ایـن مردمــــان تنـــها بــه شــرط چاقـــو دل می برنـداس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandوقتی عشق حداکثــــری وجود نداره

بهتره آدم حداقل از عشق لذت ببره

حداکثرش پیش کش


  
اس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandآدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که

بــــرای نزدیکــ شدنشــــون

باید ازشــــون دوری کـــرداس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandوضعیتی ﺷﺪﻩ ﮐﻪ

ﻫﺮ کی نیکی ﻣﻴﮑﻨﻪ ﭘﺎی ﻟﺮﺯﺷﻢ ﻣﻴﺸﻴﻨﻪاس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandبعضی چیزها را  باید  بنویسم

نه برای اینکه همه  بخونن  و بگن عالیه

برای اینکه خفه نشم

همین !اس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandدر روزگاری که

دروغ یـک واقـعـیت عمومـی است

به زبان آوردن حقیقت یک اقدام بزرگ محسوب می شوداس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandاگر حرف وزن نداره

پس چه جوری کمر آدم رو می شکنهاس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandزیادی که خودتو دست پایین بگیری

میفتی زیر پای کسی که

یه روز به اوج رسوندیشاس ام اس پر معنی سنگین اسفند 92
92 sms por maani sangin esfandیکی برای هر نفس حوایی دارد

و دیگری هوایی برای نفس هایش ندارد