X
تبلیغات
زولا

اس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandچه معنـــــى دارد زندگى ؟

وقتى که هیچ اتفاقى

من و تو را

سر راه هم قرار نمى دهد !اس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandمعجزه‌ها با باد رفته‌اند

و چشمانی که چشم مرا گرفت

همیشه در حاشیه‌ی آینه جا ماند

و پشت پنجره چقدر نیامد

آنکه قرار بوداس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandذهنـــم فلـــــج می شود

وقتــــــی می خــوانمــت و تــــــو نمی گویی جانــــــم ؟


  
اس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandدنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست

اگر برف بیاد هست ، اگر برف نیاید نیست

مثل دنیای من ، اگر تو باشی هستم ، اگر نباشی !اس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandراه می روم و شهر زیر پاهایم تمام می شود

تو هیچ کجا نیستیاس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandچشــــمانم خستــــه است و نبــــض ذهنــــم افتــــاده

کاش نگــــاهت یک قــــدم نزدیـــک تــــر بـــوداس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandنیستی و من

پُرم از لحظاتی که مملو از توستاس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandسرم سنگینی حرفی را دارد

که توان گفتنم نیست

زبانم دنبال فرصتی

و چشمم دنبال محرم رازی می گردد

بی تاب دیدنت هستماس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandهوای عصرهای من عجیب تـو را کم دارد

آغوش تـو را کم دارد

نفس های تـو را کم دارداس ام اس بی قراری و دلتنگی اسفند 92
92 sms bigharario deltangi esfandآتش از اندوه هجران بهتر است

بی قرارم کردی و گفتی صبوری بهتر است

من نمی دانم کجا خواندم ، که یادم داده است ؟

یار وقتی در کنارت نیست ، کوری بهتر است