اس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandاینقدر خودت رو نگیر

اینقدر با تکبر و غرور با آدم حرف نزن

وقتی کسی به تو ابراز علاقه کرد

فکر نکن که فوق العاده ای

شاید اون کم توقعهاس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandوقتــــی مــی گویـــم

برایـــم دعــا کــــن یـــعنـــی کـــم آورده ام

یــعنــــی دیــگـــر کـــاری از دست خـــودم بــرای خـــودم بـــر نــمــی آیــــداس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandما بدهکاریم به یکدیگر

و به تمام دوستت دارم های ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند

و آنها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم


  
اس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandبرای بودنِ با تو غرورم پایمال شد

تو هم اندکی احساس بگذار

مساوی که نمی شویم

حداقل به من نزدیک شواس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandقدش به عشق نمی رسید

غرورم را زیر پا گذاشت تا برسداس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandمحـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم

آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام

برایت بــه زمیـــن بکوبــماس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandدخترک رفت ولی زیر لب این را می گفت

او یقینا پی معشوق خودش می آید

پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود

مطمئنا که پشیمان شده برمی گردد

عشق قربانی مظلوم  غرور  است هنوزاس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandگفت

بی من چه می کشی؟

گفتم

نفـــــــــساس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandکاش غرورم را که در پستوی سادگی ام پنهان بود می یافتی

اما تو این سادگی را بهانه ای قرار دادی برای در هم شکستن غرورماس ام اس غرور بیجا اسفند 92
92 sms ghoroore bija esfandامروز با غرورت باز م مرا شکستی

با ناز وقهر و کینه مهرم زدل گسستی

دانی که بی تو هیچم ای ماه بی مروت

باشد که بار دیگر قلب مرا شکستی