اس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanگرچــه ای دوســــت غرور دلــــــت احســــاس مـــرا درک نکـــرد

آفریــــن برغـــم عشــــقـــت کــه مرا ترکـــ نکرداس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanآدمی غــــــرورش را خیلی زیاد

شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش دوست می دارد

حالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد

چه قدر دوســتت دارد  و این را بِفهــــــــــــم آدمیــــــــــزاداس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanگاهی دلم می خواهد

وحشــیانه غرورت را پاره کنم!

قلب ترا در مشتم بگیرم و بفـشارم

تا حال مرا لحظه ایی بفهمی !


  
اس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanکاش می فهمیدی که تــــــــــو از دید من زیبا بودی

دیگران حتی نگاهت هم نمی کردند

و تـــــــــو چه اشتباهی مغرور شدیاس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanمحکم تر از آنم که برای تنها نبودنم

آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام

برایت به زمین بکوبم

احساس من قیمتی داشت

که تو برای پرداخت آن فقیر بودیاس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanنمی دونی چه کاری بادلم کردی

نمی دونی چه غمگینم نفهمیدی

نمی شناسی منو از من چقدر دوری

تواین روزا چه بی رحمانه مغروریاس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanبی وفا

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی

بـرای دلـتـنـگـی دارم

و نـه حـوصـلـه ات را

ولـی بـا ایـن هـمـه گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـی کـنـداس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanرُخ به رُخ که شدیم

مــن مات شدم و تــو

چون پادشاهی که از اینگونه فتحهــا زیاد دیده است

بی اهمیت رد شدیاس ام اس عاشقانه مغرور بودن بهمن 92
92 sms asheghane maghroor boodan bahmanآنچه را که اسمش غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم

احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی