X
تبلیغات
زولا

اس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanآنقــدر مرا سرد کرد

از خودش

از عشق

کــه حالا بــه جای دلبستن یخ بسته ام

روی احساسم پا نگذاریــد لیز می‌‌خوریــداس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanعجب جوش و خروشی بود عشقت

خراب باده نوشی بود عشقت

بهشتم را به سیبی داد بر باد

عجب آدم فروشی بود عشقتاس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanنردبان بودم

کم کم زی پا له م کردی تا خــــودت را بالا ببـــــری


  
اس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanسوت پایان را بزن

من حریف هرزگی تو

و احمق بودن خودم نمی شوماس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanدار بزن

خاطرات کسی که  تـو را دور زده

حالم خوب است

امّا گذشته ام درد می کنداس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanنمی تونم ببخشمت

دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم

گندیدی و بریدمت92 sms khianat bahmanنفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرداس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanکسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده

باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست

به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بستاس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanبا عشق به من به من  خیانت کردی

دل دادم و تو رد امانت کردی

رفتی و چه آسوده ز من دل کندی

هر دو قلمت خورد اگر برگردی  !اس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanهر که را دیدم  خیانت کرد و رفت

هر که با من بود یار من نبود

هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت

خود ندانستم از این غم ها چه سوداس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanکاش هرگز در محبت شک نبود

تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان دل است

واژه تلخ خیانت حک نبوداس ام اس خیانت بهمن 92
92 sms khianat bahmanبی وفایی کن وفایت می کنند

با وفا باشی خیانت می کنند

مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست

مهربان باشی رهایت می کنند