اس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidشرم می کنم

با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است

وزن سیری ام را بکشماس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidهنگام به گریه انداختن زن مواظب باشید

خدا اشک های او را می شمارداس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidهمه از خاکیم و به خاک برمی گردیم

مهم اینه که به لجن تبدیل نشیم


  
اس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidبیچاره گل فروش

تنها کسی است که وقتی با گل وارد خانه می شود

همه غمگین می شونداس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidخسته اونی نیست که خوابیده

خسته اونیه که نمی تونه بخوابهاس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidوای از اون روزی که آدم ها قبل از اینکه بزرگ بشن

بزرگشون کنناس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidگفتند به اندازه ی گلیم هایتان

و به اندازه ی دهان هایتان اما حرفی از وسعت آرزوهایمان نزدنداس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidدنیای اطرافمان را با پرده ی سینما اشتباه گرفته ایم

یکی فراموش می شود یکی خاموش می شود یکی می میرد

و ما تماشا می کنیماس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidخدایا یه خواهش ازت دارم

مارو با کساییکه دوستشون داریم امتحان نکناس ام اس سنگین جدید دی 92
sms sangin jadidدست همیشه برای زدن نیست

کار دست همیشه مشت شدن نیست

دست که فقط برای این کارها نیست

گاهی دست می بخشد نوازش می کند

و احساس را منتقل می کند

گاهی چشم ها به سوی دست توست

دستت را دست کم نگیر