X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyدنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست

سعی کنیم جای واقعی خود را پیدا کنیماس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyهر اقدامی اگر بزرگ باشد ابتدا محال به نظر می رسد

کارلایلاس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyآدمی ساخته افکار خویش است

فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است

موریس مترلینگ


  
اس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyبه توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است

روسواس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyکسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد

موجودی زنده محسوب نمی شود

مونتسکیواس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyزندگی دشمن شما نیست

اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد

ریچارد کارسوناس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyاگر تنها از امید انتظار معجزه داری در اشتباهی

امید باید با حرکت توأم باشد

محمد اقبالاس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyاگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد

سعی و عمل دیگر معنی نداشت

موریس مترلینگاس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyفضائی بین پندار و عمل وجود دارد

که با پشتکار پیموده می شود

جبران خلیل جبراناس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyاین که چقدر زمان داری مهم نیست

چگونه می گذرانی مهم است

لینکلناس ام اس فلسفی آموزنده دی 92
92 sms falsafi amoozande deyانسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود

مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد

ادکارآلن پو