اس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyانگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم

تنها یک جمله هنوزم دوستت دارم92 sms doost dashtane asheghane deyامروز یه کار ضرورى دارم و اون دوست داشتن توئه

دیروز هم همینطور بود فردا هم همین طورهاس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyبگو دوستت دارم

شهیدم کن

مالیات ندارد این گلوله ای که از دهانه لب هایِ تو شلیک می شود


  
اس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyهی تو کمی نزدیکتر بیا

اما چیزی نگو بگذار فقط

بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــداس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyدوست داشتن

زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه نمی خواهد

دوست داشتن دل می خواهد

و یک من می خواهد و یک تواس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyبانو

آن پیرهن قرمز پولک دارت را بپوش

و مثل یک ماهی به آغوش من بیا

من هنوز دریا دریا تو را دوست دارماس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyباران می بارد ! به حرمت کداممان ؟ نمی دانم

همین اندازه می دانم که صدای پای خداست

شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارماس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyما به هم نمی رسیم

امّا بهترین غریبه ات می مانم

که تو را همیشه دوست خواهد داشتاس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyمی خواهم داستانی از علاقه ام به تو را بنویسم

یکی بود ، یکی …

بی خیال …

خلاصه اش می شود

دوستت دارماس ام اس دوست داشتن عاشقانه دی 92
92 sms doost dashtane asheghane deyحرف های زیادی بلد نیستم

من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید

از عشق چیزی نمی دانم اما دوستت دارم کودکانه تر از آنچه فکر کنی