X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyهمانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

(امام حسین «ع»)اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyانسان نمی تواند به همه نیکی کند

 ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. 

(رولن)اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyنوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند. 

(امرسون)


  
اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyنه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حرکت است.

 (ژیلبر سیسبرون)اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyمصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی.

 (لینکلن)اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyبدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی.

 (کنفوسیوس)اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyاگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی کن. 

(ولتر)اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyشاخ پربار سر بر زمین می نهد

 و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است. 

(گاندی)اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

 فاصله این دو را زندگی کنیم. 

(سانتابان)اس ام اس پند آموز دی 92
92 sms pand amooz deyخداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است

پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم 

که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم