X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyدنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست

 سعی کنیم جای واقعی خود را پیدا کنیماس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyهر اقدامی اگر بزرگ باشد ابتدا محال به نظر می رسد

(کارلایل)اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyآدمی ساخته افکار خویش است 

فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده است

(موریس مترلینگ)


  
92 sms falsafi jadid deyبه توانائی خود ایمان داشتن نیمی از کامیابی است

(روسو)اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyکسی که حق اظهار نظر و بیان فکر خود را نداشته باشد

موجودی زنده محسوب نمی شود

 (مونتسکیو)اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyزندگی دشمن شما نیست

اما طرز فکرتان می تواند دشمن شما باشد

(ریچارد کارسون)اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyاگر تنها از امید انتظار معجزه داری در اشتباهی

امید باید با حرکت توأم باشد

(محمد اقبال)اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyاگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد

 سعی و عمل دیگر معنی نداشت

 (موریس مترلینگ)اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyفضائی بین پندار و عمل وجود دارد

 که با پشتکار پیموده می شود

(جبران خلیل جبران)اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyاین که چقدر زمان داری مهم نیست 

چگونه می گذرانی مهم است

(لینکلن)اس ام اس فلسفی جدید دی 92
92 sms falsafi jadid deyانسان هرگز حتی به مرگ هم تسلیم نمی شود

 مگر زمانی که اراده اش ضعیف باشد

(ادکارآلن پو)