X
تبلیغات
زولا

اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyهمانا زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست

(امام حسین «ع»)اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyانسان نمی تواند به همه نیکی کند

 ولی می تواند نیکی را به همه نشان دهد. 

(رولن)اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyنوابغ بزرگ زندگی نامه بسیار کوتاهی دارند. 

(امرسون)


  
92 sms pand amooz falsafi deyنه ترن، نه ریل ها، اصل نیستند، اصل حرکت است.

 (ژیلبر سیسبرون)اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyمصمم به نیک بختی باش، نیک بخت می شوی.

 (لینکلن)اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyبدی را با عدالت پاسخ دهید، مهربانی را با مهربانی.

 (کنفوسیوس)اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyاگر می خواهی در برابر قاضی نایستی، قانونمند زندگی کن. 

(ولتر)اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyشاخ پربار سر بر زمین می نهد

 و عظمت آن هم چنان در فروتنی او جلوه گر است. 

(گاندی)اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyتولد و مرگ اجتناب ناپذیرند

 فاصله این دو را زندگی کنیم. 

(سانتابان)اس ام اس پند آموز فلسفی دی 92
92 sms pand amooz falsafi deyخداوند همه چیز را در یک روز نیافریده است

پس چه چیز باعث شده که من بیندیشم 

که می توانم همه چیز را در یک روز بدست بیاورم